Alles van Asten
Bekijk de agenda

Aa en Maas investeert in kwaliteit

Aa en Maas investeert in kwaliteit
Geplaatst 7 juli 2017

Aa en Maas investeert in kwaliteit, duurzaamheid en klimaatadaptatie

Aa en Maas investeert in kwaliteit

Aa en Maas investeert in kwaliteit, duurzaamheid en klimaatadaptatie

Het Algemeen bestuur van waterschap Aa en Maas heeft in de laatste vergadering voor het zomerreces richtinggevende besluiten genomen over afvalwaterzuivering, om als bedrijf duurzamer te gaan opereren en om samen te werken aan opvangen van de gevolgen van klimaatverandering. In totaal wordt de komende jaren ruim 1,5 miljoen euro per jaar extra geïnvesteerd op een totale begroting van circa € 110 miljoen. De waterschapslasten voor inwoners en ondernemers gaan op enig moment met beperkt omhoog.

 

Het Algemeen bestuur van Aa en Maas onderschreef de voorstellen van het Dagelijks bestuur en daarmee de ambitie om de komende jaren de kwaliteit van het water uit de zuiveringsinstallaties nog verder te verbeteren. De inzet is door nieuwe technologie aan de Rioolwaterzuivering toe te voegen dat er minder meststoffen (nutriënten) en minder medicijnresten in het water terecht komen.

Dat zal een flinke verbetering zijn van de kwaliteit van het oppervlaktewater waar Aa en Maas op loost. Aa en Maas wil kunnen voldoen aan de normen (voor nutriënten) uit de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW). Daar zijn investeringen voor nodig van ettelijke miljoenen euro's. "Om de KRW doelen te kunnen halen zal nog best een uitdaging zijn", zegt portefeuillehouder Peter van Dijk (DB). "We zullen de zuiveringslasten met een paar euro verhogen tussen 2027-2037, maar het blijft beperkt, ondanks de ambities."

Aa en Maas gaat inwoners ook stimuleren om regenwater niet meer via de riolering af te voeren, maar in de tuin op te vangen of anders in een regenton. "Regenwater hoef je niet te zuiveren, dat kan rechtstreeks de grond in. Dat is veel beter voor de tuin en de grondwaterstand en onze installaties hoeven minder volume te zuiveren", aldus Van Dijk. Aa en Maas zet de afvalwaterzuivering ook in om energie- en grondstoffen terugwinnen uit het zuiveringsslib en daarmee een bijdrage te leveren aan een meer circulaire economie.

Weer, een uitdaging!

Met het koersdocument ´Weer, een uitdaging!´ geeft het bestuur van waterschap Aa en Maas een impuls aan de dialoog en samenwerking met gemeenten, inwoners, ondernemers en organisaties in Oost Brabant. Zij gaan samen aan de slag om de gevolgen van de veranderingen in het klimaat aan te pakken. "Dan werken we samen aan het robuuster maken van het watersysteem", zegt dijkgraaf Lambert Verheijen. "Dat kunnen we niet alleen en dat willen we niet alleen. Klimaatadaptatie is een verantwoordelijkheid van iedereen."

Het bestuur van Aa en Maas reserveert extra geld om maatregelen te kunnen nemen die nodig zijn om het watersysteem voor te bereiden op de toekomst. Welke maatregelen dat zijn, komt onder meer uit de dialoog en samenwerking met gemeenten en andere partijen naar voren. "We trekken daar extra geld voor uit, maar benutten ook de budgetten van andere processen om met de regio samen te werken aan klimaatadaptatie", aldus Verheijen. Inmiddels wordt met vier gemeenten intensief samengewerkt onder de vlag van ‘Weer, een uitdaging' aan concrete maatregelen. "We willen de gebiedskennis van inwoners, ondernemers, organisaties benutten."

Na een aantal zomers op rij met aanhoudende droogte en vorig jaar met overvloedige neerslag, is duidelijk dat de klimaatverandering Waterschap Aa en Maas voor grote uitdagingen stelt. "Enerzijds om de overvloedige neerslag goed te kunnen afvoeren en schade aan boerenland, huizen en gebouwen zoveel mogelijk te voorkomen, anderzijds om water vast te houden voor de periodes van droogte en de zorg voor voldoende water voor natuur. De actualiteit van vandaag onderstreept nog eens dat we daar aandacht voor moeten hebben", aldus Verheijen.

Nieuwe accenten

Met nog twee jaar voor de boeg heeft het Dagelijks Bestuur de afgelopen maanden kritisch terug gekeken op de eerste helft van deze bestuursperiode. In de zogenoemde Mid term review (MTR) concludeert het bestuur dat zij op de meeste doelen van het Bestuursakkoord (2015-2019) goed op koers ligt, maar op onderdelen verwacht de doelen niet te kunnen halen, zoals tegengaan van verdroging van de natuur, tempo in beekherstel, en aanleggen van ecologische verbindingszones en natuurvriendelijke oevers. "We moeten een tandje bijsteken", zegt portefeuillehouder Ernest de Groot (DB). En er is bijvoorbeeld ook meer budget en capaciteit nodig voor waterveiligheid. "Dat heeft alles te maken met de investeringen die we doen aan de dijk tussen Ravenstein en Lith", aldus portefeuillehouder William de Kleijn (DB).

Aa en Maas wil de komende twee jaar extra aandacht geven aan waterveiligheid, klimaatadaptatie, robuuster maken van het stelsel van beken en watergangen, de kwaliteit van het water uit de zuiveringen en als bedrijf gaan we duurzamer opereren. Peter Ketelaars (DB, financiën). "Bij elkaar opgeteld wordt via de Voorjaarsnota voorgesteld een bedrag van 1,5 miljoen euro extra vrij te maken voor volgend jaar. Dat is het voorstel van het DB. In november besluit het Algemeen bestuur wat van de voorstellen wordt opgenomen in de programmabegroting."

Klimaatbestendig

Het Algemeen Bestuur heeft eveneens ingestemd met de voorstellen om zelf als overheid klimaatbestendig te worden. Dat wil zeggen dat Aa en Maas verbeteringen gaat doorvoeren in het beheer van water, zodat het hele watersysteem robuuster wordt voor zowel droge- als hele natte periodes. "Dat doen we heel nadrukkelijk samen met onze partners in het veld", zegt dijkgraaf Verheijen. "Maar we gaan ook veel actiever inwoners en ondernemers stimuleren zelf maatregelen te nemen die bijdragen aan het opvangen van de gevolgen van klimaatverandering. We denken aan een ‘rainproof-achtige' aanpak zoals in Amsterdam onder meer is uitgerold. Die aanpak biedt inwoners een concreet handelingsperspectief", aldus Verheijen.

 


Meer informatie | Regio Platform Deurne | Regio Platform Asten | Regio Platform Someren

Reacties op dit bericht


Zelf een reactie toevoegen

Er zijn nog geen reacties op dit bericht.
« terug